O projektech PRV

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy. Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do  prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a  snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na  venkově.

Další informace na http://www.szif.cz/.

Co  je LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a  opírá se o zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na  budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Opatření III. 1. 2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Způsobilé výdaje

  • nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a  parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
  • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k  zakládání a rozvoji mikropodniků včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k  užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
  • výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě režimu „de minimis“)
  • projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
  • technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
  • nákup pozemků souvisejících s projektem
  • nákup staveb souvisejících s projektem

Opatření III. 2. 2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Popis opatření

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a  venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a  dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a  tradiční lidovou kulturu.

Záměry

  • a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
  • b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
  • c) stálé výstavní expozice a muzea
Sdílej: